Privacy verklaring, klachtenregeling en VIM meldingen


Privacy verklaring

Praktijk Zicht en Zien hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zicht en Zien houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk Zicht en Zien zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten en cliënten

Voor de onderstaande doelstellingen kan praktijk Zicht en Zien de volgende persoonsgegevens van u vragen:

1. Administratieve doelstelling;

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

2. Medische doelstelling;

 • Geslacht;
 • Gezondheid;
 • Zwangerschap en bevalling;
 • Algehele ontwikkeling;
 • Medicijngebruik;
 • Medische voorgeschiedenis;
 • Erfelijkheid;
 • Brilgegevens;
 • Dagelijkse werkzaamheden/bezigheden;

Uw persoonsgegevens worden door praktijk Zicht en Zien opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Administratieve gegevens; voor de verplichte maximaal 7 jaar.
 • Medische gegevens; nadat de behandeling is afgesloten verplicht voor 15 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de (financiële) administratie;


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen geen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Praktijk Zicht en Zien bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Schriftelijke informatie wordt bewaard in een afsluitbare omgeving;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • We zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Zicht en Zien

Achterste Russchemorsdijk 6

7165 AE Rietmolen

0545-286722

info@zichtenzien.nl


Klachtenregeling onderzoek en behandeling;

Indien u een klacht heeft over het onderzoek en de behandeling wendt u zich dan tot ons. We proberen dan samen tot een oplossing te komen.

Indien dit om wat voor reden niet lukt is er de mogelijkheid een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Dit kan via het klachtenloket van het Kwaliteitsregister voor Paramedici.


VIM meldingen;

VIM meldingen zijn meldingen die betrekking hebben op zorgincidenten die hebben plaatsgevonden met betrekking op de veiligheid van patiënten.

Zicht en Zien meldt eventuele incidenten bij VIM-digitaal.nl.